Pomoc psychologiczna

Zajęcia z psychologiem odbywają się, w zależności od potrzeby, indywidualnie lub grupowo. Podstawą każdej rozmowy jest dyskrecja i zaufanie.

Wsparcie psychologiczne obejmuje głównie takie obszary jak :

  • wzmacnianie funkcjonowania emocjonalno-motywacyjnego
  • usprawnianie procesów poznawczych
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych
  • współpraca z rodzinami uczestników
  • psychoedukację (dotyczącą m.in. jednostek chorobowych oraz ich leczenia, radzenia sobie ze stresem, dbanie o profilaktykę zdrowia psychicznego)

Podczas zajęć grupowych realizowane są treningi rozwijające kompetencje społeczne i interpersonalne poprawiające funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym.

Psycholog zajmuje się również przeprowadzaniem diagnostyki indywidualnych możliwości, predyspozycji, zainteresowań uczestników oraz określeniem zakresu wymaganej pomocy czy wsparcia.